20 soorten gebed

1
29232

Gebed is een communicatiemiddel tussen stervelingen en de onsterfelijken. Het zijn systematische kanalen die de communicatie tussen mens en God verbeteren. Het is daarom relevant dat we de soorten gebeden begrijpen en er kennis van krijgen.

Het soort gebed dat we opzeggen, is afhankelijk van het seizoen, de tijd of de situatie waarin we ons bevinden. Een man zegt geen verlossingsgebed als hij of zij een dankgebed hoort te zeggen. Moet ik nog meer zeggen, wanneer het doel van iets onbekend is, is misbruik onvermijdelijk. Om onze gebedstaak effectief uit te voeren, is het belangrijk dat we de tijd of situatie begrijpen waarin we ons bevinden, zodat we precies weten wat voor gebeden we tegen onze maker moeten zeggen.
De tekst in het boek 1 Timotheüs 2: 1 Ik moedig daarom aan dat allereerst smeekbeden, gebeden, voorbedenen en bedanken voor alle mensen worden gedaan. Al deze woorden die in de bijbelpassage worden gebruikt, hebben betrekking op het soort gebed dat een man tot God kan zeggen.
Met dit in gedachten kunnen we vervolgens een lijst samenstellen van de 20 soorten gebeden die een mens tot God kan zeggen met relevante voorbeelden in de Schrift.

1. Het Onze Vader

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

Voordat Christus kwam, ten tijde van het Levitische priesterschap. Mannen konden God zelf geen gebeden aanbieden. Het is de enige plicht van de priesters om dat namens het volk te doen.


De komst van Christus brengt echter genade teweeg die mannen nog nooit eerder hebben genoten. Christus in het boek Lukas 11: 1-4 leerde de mensen hoe ze tot hun hemelse vader moesten bidden. Er zij aan herinnerd dat vóór die tijd. De mensen wisten niet hoe ze tot God moesten bidden.
De Herengebed omvat alles waar we over kunnen bidden. Als en alleen als we het met begrip bidden.

2. Voorbeden

Voorbede is er een die wordt gedaan voor iemand of een stad. Een persoon die dit soort gebed zegt, staat bekend als een voorbidder. Eigenlijk zou de voorbede van elke gebedseenheid het hoogste aantal leden moeten hebben. In het oude testament fungeert de hogepriester als de voorbidder. Hij offert offers aan God namens het volk.

Abraham kwam tussenbeide voor het volk van Sodom en Gomorra toen God op het punt stond de hele stad te vernietigen vanwege hun snode daden. Abraham bad echter tot God om genade te hebben.
Christus Jezus onderhandelde ook namens de mens. De grootste voorbidder is Jezus. Hij kwam tussenbeide voor het hele menselijke ras. De Bijbel zegt dat terwijl wij nog zondaars zijn, Christus voor ons stierf. Hij betaalde de kapitaalprijs met zijn bloed zodat we gered kunnen worden.
Wij als gelovigen kunnen ook een bemiddelaar worden voor ons land, onze familie, vrienden en iedereen om ons heen.

3. Dagelijks gebed

Dit is het soort gebed dat we elke dag bieden voordat we uitgaan. Vaak zeggen we dit gebed op basis van de situatie waarmee we worden geconfronteerd. Een man die doorbraak of genezing van ziekte wil, zal het gebed van genezingen vaak veranderen in dagelijks gebed.

Afgezien daarvan instrueerde de Bijbel dat wij als christenen zonder ophouden zouden moeten bidden, 1 Thessalonicenzen 5:17 Bid zonder te stoppen. Vaak veranderen veel christenen het gebed van de Heer in hun dagelijks gebed vanwege hun luiheid om te bidden. Weten dat het gebed van de Heer kort en eenvoudig is. God wil echter altijd dat we onze dag in zijn handen leggen. De Bijbel heeft ons duidelijk gemaakt dat we elke dag moeten verlossen, omdat elke dag gevuld is met kwaad. Daarom is het belangrijk dat we een dagelijks gebed sessie, waarin we onze dag in de handen van God begaan.

4. Bevrijdingsgebed

Bevrijding kan worden gedefinieerd als de handeling om iets uit het bezit te halen van iets anders dat krachtig lijkt. Het is de situatie van het bevrijden van de gevangenschap van een krachtige man. De mensen van Isreal waren een goed voorbeeld van verloste mensen. Jarenlang waren ze in gevangenschap van Farao en het volk van Egypte. Totdat God een bevrijder zond (Mozes). Een bevrijdingsgebed kan een oorlogsgebed betekenen. Wanneer een persoon bezeten is door een boze geest, kan een bevrijdingsgebed worden gedaan om de persoon te redden.

Ondertussen moeten we als gelovigen weten dat onze eerste verlossing is Christus te accepteren als onze persoonlijke Heer en verlosser. Belijdenis met onze mond dat Jezus Christus Heer is, bevrijdt ons van elke vorm van demonische slavernij. Het boek Filippenzen 2: 9 Daarom heeft God hem ook hoog verheven en hem een ​​naam gegeven die boven elke naam staat: Filippenzen 2:10 Dat bij de naam van Jezus elke knie zou buigen, van dingen in de hemel en dingen op aarde, en dingen onder de aarde; Filippenzen 2:11 En dat elke tong moet belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader. De naam van Jezus kan ons verlossen van alles wat ons gebonden houdt.

5.Ware gebed

Oorlogvoering gebed is geen prettig soort gebed. Als het kan worden afgewend, ben ik er vrij zeker van dat niemand erin zal willen terugkomen. Oorlogsgebed is een geestelijke strijd tussen jou en de menigte van duisternis. Deze strijd is echt. Maar maak je geen zorgen, Christus heeft al overwonnen.

Een perfect voorbeeld van zo'n gebed was toen Peter in de gevangenis werd geworpen, de kerk bad vurig voor hem. De kerk wist dat de duivel, die de grootste vijand van het evangelie is, aan het werk was toen Petrus werd gearresteerd. Dus voerden ze oorlog tegen de macht die Petrus in de gevangenis wierp.
Wanneer we ons in een situatie bevinden die erg moeilijk is. We moeten de werkzaamheid in de kracht en het bloed van Jezus begrijpen. Verklaar dat de duivel zijn macht over u en uw gezin verliest, in de naam van Jezus.

6. Gebed voor genezing

Gezondheid is rijkdom. Wanneer de duivel de gezondheid van een christen zwaar belast. Het kan komen door de ziekte, ziekte of pest. Dit is het perfecte moment om een ​​genezingsgebed te zeggen. Profeet Jesaja sprak over Christus die onze zwakheden draagt ​​en al onze ziekten geneest. Jesaja 53: 4 Waarlijk, hij heeft onze smarten gedragen en onze smarten gedragen; toch achtten wij hem getroffen, door God geslagen en verdrukt. Jesaja 53: 5 Maar hij werd verwond voor onze overtredingen, werd hij om onze ongerechtigheden verbrijzeld: de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem; en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Dit zou ons volkslied moeten zijn wanneer we met ziekte worden aangevallen.

7. Gebed om duivels uit te werpen

Dit gebed lijkt meer op een verlossingsgebed. Maar het wordt meestal gedaan om de duivel zelf uit de mens te werpen. Het boek Mathew 8 vs 28-34 legt uit hoe Jezus demonen uitzond van twee mannen in het land Gergesenes. Echt, een man kan door de duivel zelf worden bezeten. Zo'n persoon kan heel krachtig en gewelddadig zijn. Maar de naam van Jezus is een krachtig hulpmiddel bij het verdrijven van demonen.
In het boek Handelingen 9 probeerden de zonen van Scheva demonen uit te werpen op dezelfde manier als Paulus het had gedaan. Maar de zonen van Scheva kennen Jezus niet, vandaar dat ze zwaar gewond zijn geraakt door de boze geest. Het is belangrijk dat we de man Jezus kennen en sterk in hem geloven, voordat we demonen in zijn naam kunnen uitwerpen.

8. Besluit en verklaar gebeden

De Bijbel zegt dat degenen die hun God kennen, sterk zullen zijn en zij zullen uitbuiten, Daniël 11:32. Dit zijn het gebed van autoriteit en gebod. Enkele van de relevante mensen die dit gebed deden, waren profeet Elia en Joshua. Elia besluit voor de profeten van Baäl dat vuur uit de hemel moet neerdalen en de profeten van Baäl moet verteren, 1 Koningen 1:12. Elia kwam ook binnen vanuit Achab en verklaarde dat er geen regen zal vallen. En de hemel was drie jaar en zes maanden gesloten.

Gebed van decreet en verklaring bewijst onze legitimiteit als kinderen van God. Een student die besluit dat ik niet zal falen, zelfs als de docent besluit iedereen te falen, zal ik slagen.
Maar een man kan dat misschien niet doen als u niet eens de God kent die u dient.

9. Gebed van overeenstemming

Mattheüs 18:19 Opnieuw zeg ik u, dat als twee van jullie het op aarde eens zullen worden dat ze iets zullen aanraken dat zij zullen vragen, het zal worden gedaan voor hen van mijn Vader die in de hemel is.

U wilt misschien een gebed uitspreken, maar uw geloof is nog niet opgeschroefd. Het is geen kwaad om mensen met een sterk geloof in handen te houden om te bidden.
God eert de eenheid van het doel, daarom zegt de Schrift dat iemand duizend op de vlucht zal zetten en twee tienduizend op de vlucht zal zetten. Er is kracht in eenheid.

10. MIDNIGHT GEBED

Psalmen 63: 1 O God, gij zijt mijn God; vroeg zal ik u zoeken; mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een droog en dorstig land, waar geen water is.

Koning David begreep de fijne kneepjes van het aanroepen van God in de vroege uren van de dag.
Middernachtgebed is erg belangrijk in het leven van een christen. De beste tijd om dingen voor elkaar te krijgen is in de middernacht, wanneer de aarde alseep is. Veel van de slechte dingen die zich overdag manifesteren, waren rond middernacht voltooid.
De Bijbel zegt dat toen een man sliep zijn vijand kwam, onkruid tussen tarwe zaaide en zijn weg ging, Mattheüs 13:25.

11. OCHTEND GEBED

Dit is meestal het soort gebed dat een man tegen zijn maker zegt wanneer hij wakker wordt om het licht van een nieuwe dag te zien. Het kan komen in de vorm van God danken dat hij ons het voorrecht gaf om een ​​nieuwe dag te zien.

12. Bidden in de Heilige Geest

Maar jij, geliefden, bouwt jezelf op in je meest heilige geloof en bidt in de Heilige Geest ”Judas 1:20.

Bidden in de Heilige Geest is een onmisbaar onderdeel van ons christelijk leven. Elke gelovige moet in de Heilige Geest bidden. Het helpt ons op te bouwen en te sturen in de plaats van gebed.
Mannen die meer blijven in de plaats van het gebed, hebben eigenlijk de gewoonte geleerd om de Heilige Geest door hen te laten spreken in de plaats van het gebed. Je vraagt ​​je misschien af ​​of spreken of bidden in de Heilige Geest voor elke gelovige is. Ja! Het boek The Acts 2:17 En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, ik zal uit mijn Geest uitstorten op alle vlees: en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw oude mannen zullen dromen dromen. De gave van de geest is een zegen voor elke man en vrouw die Christus als hun persoonlijke Heer en redder hebben aanvaard.

13. Zondaarsgebed

Dit zijn de gebeden die worden gezegd door degenen die een gebroken en berouwvol hart hebben. Degenen die hun zonden voor God hebben erkend. Koning David was een perfect voorbeeld voor dit gebed. Nadat hij met de vrouw van Uria had geslapen en hem op het slagveld had laten doden. David voelde zich verbitterd in zijn geest en ging toen naar God om vergeving te vragen.

Psalm 51 is een perfect schriftuurlijk vers om het gebed van de zondaar op te zeggen. God had geen behagen in brandoffers, de offers van God zijn een gebroken geest en een verslagen hart. Er is een man nodig wiens hart was gebroken door de lafhartige daad die hij heeft gepleegd om dit gebed uit te spreken.

14. Persoonlijk smeekgebed

Dit zijn de persoonlijke gebeden die we tot God zeggen voor ons eigen leven. Persoonlijk smeekgebed is het type dat we onze problemen met een plechtig hart aan God vertellen.
Nadat Absalom de troon van koning David greep. David moest asiel leggen in een ander land. Koning Absalom gebruikte de raad van een adviseur genaamd Aithophel. 2 Samuël 15:31, David bad, 'HEER, verander Achitofels raad in dwaasheid. Dat is een voorbeeld van persoonlijk smeekgebed.

Ook het leven van Jabez in 1 Chronicles 4:10 En Jabez riep de God van Israël aan en zei: Oh, dat u mij inderdaad zou zegenen en mijn kust zou vergroten, en dat uw hand met mij zou zijn, en dat u mij voor het kwade zou behoeden, opdat het mij niet zou treuren! En God schonk hem datgene waar hij om vroeg. Dit zijn perfecte voorbeelden van persoonlijk smeekgebed.

15. Geloofsgebed

Hebreeën 11: 1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, het bewijs der dingen die men niet ziet.

Het geloofsgebed krijgt altijd een snelle reactie van God.
God wil dat wij als gelovigen geloof tonen, zelfs als we op hem wachten op een bepaald ding. Leg de nadruk op Jakobus 5:15 En het gebed des geloofs zal de zieken redden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden heeft begaan, zullen ze hem worden vergeven. Dit verklaart de kracht van het gelovige gebed. De Bijbel zegt dat de zwakken zeggen dat ik sterk ben. Geloofsgebed gaat eigenlijk over leven naar wat het woord zegt, leven naar wat de Schrift zegt.

16. Gebed voor gemeenschap

Voordat de heilige communie wordt uitgegeven, is het belangrijk dat er tot God wordt gebeden. Communie is een samengevatte daad die we moeten hebben voor God door Christus Jezus. Enkele uren tot zijn arrestatie gaf hij zijn discipelen de gemeenschap die zijn bloed en vlees betekent.

In dezelfde geest beval hij dat we het altijd in zijn herinnering moesten doen. Bij het aanbieden van dit gebed moeten we erkennen dat we niet waardig zijn, maar door genade komen we in aanmerking.

17. Sereniteitsgebed

Vaak hebben we te maken met situaties die we niet kunnen veranderen. Omdat we vrezen dat onze vrede kan worden verstoord als zoiets wordt weggenomen. Sereniteitsgebed is een gebed van kalmte en gemoedsrust.
Het is een grote genade om dingen te kunnen accepteren die we niet kunnen veranderen. Om nu de situatie te identificeren die we niet kunnen veranderen, is meer genade vereist. We zeggen allemaal bewust of onbewust om sereniteit. Zelfs de meest gewelddadige man koestert en aanbidt gemoedsrust wanneer hij er een ziet.

18. Gebed voor de kerk

De kerk is de gang van spiritualiteit. Veel gelovigen zijn van mening dat de kerk degene moet zijn die gebeden voor de mensen aanbiedt, zonder dat de mensen het gebaar beantwoorden. Wat velen niet begrijpen, is dat de mensen de kerk zijn en de kerk de mensen.

Met andere woorden, gebed voor de kerk is gebed voor onszelf. De Bijbel zegt op deze rots dat ik mijn kerk zal bouwen en de poort van de hel niet zal zegevieren. Christus wetende dat Petrus de zuil zou zijn die de kerk zal dragen, nam de tijd om voor Petrus te bidden dat de vijand zijn ziel niet zou winnen. Wij als gelovigen zijn de kerk ook een zorgplicht verschuldigd. Dat kunnen we laten zien door onze gebeden.

19. Gebed voor de natie

De Bijbel zegt dat we moeten bidden voor het welzijn van Jeruzalem, degenen die ervan houden zullen voorspoedig zijn. Psalmen 122: 6 Bid voor de vrede van Jeruzalem: zij zullen gedijen die u liefhebben. Onze natie is ons eigen Jeruzalem. Als er vrede is in het land, zullen de mensen floreren. Mensen zullen God gemakkelijk kunnen dienen wanneer vrede heerst.

Gebed voor de natie kan zijn voor vrede, voor stabiliteit, voor economische overvloed en een soepele overgang van de regering.

20. Gebed voor familie

Als christenen kunnen we als wachter voor ons gezin fungeren. Of we nu pas getrouwd zijn of nog steeds onder de hoede van onze ouders zijn. Het is belangrijk dat we ons gezin in de handen van God binden.

Hoe weigert Mozes met de kinderen van Israël weg te gaan tenzij de aanwezigheid van God met hen meegaat. Exodus 33:15 En hij zeide tot hem: Indien uw tegenwoordigheid niet met mij gaat, draag ons niet vandaar. Het is belangrijk dat we de aanwezigheid van God zoeken in de zaken van ons gezin.

De verschillende soorten gebed hebben gekend die men tot God kan zeggen. Het is daarom belangrijk om te beginnen met bidden. Een man heeft het nooit allemaal. Er zal altijd iets zijn om over te bidden. Dit soort gebeden zou ons moeten helpen het gebied te identificeren waarop we ons gebed moeten concentreren.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU
Vorig artikelGebedspunten voor dubbele promotie
Volgende artikelGebeden tegen seks in de droom
Mijn naam is Pastor Ikechukwu Chinedum, ik ben een Man van God, die gepassioneerd is over de beweging van God in deze laatste dagen. Ik geloof dat God elke gelovige heeft bekrachtigd met een vreemde orde van genade om de kracht van de Heilige Geest te manifesteren. Ik geloof dat geen enkele christen onderdrukt zou moeten worden door de duivel, we hebben de kracht om te leven en te wandelen in heerschappij door gebeden en het Woord. Voor meer informatie of advies kun je contact met me opnemen via everydayprayerguide@gmail.com of chat me op WhatsApp en Telegram op +2347032533703. Ik zal je ook graag uitnodigen om lid te worden van onze krachtige 24-uurs gebedsgroep op Telegram. Klik op deze link om nu lid te worden, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. God zegene je.

1 COMMENT

  1. Zo kunt u uw geld verdienen met oa Sr. Peter Loan in Hours da empresa, fun vítima dunha estafa, pero cando vin unha publicación sobre un prestamo sobre como unha muller contres fillos conseguiu un prestamo do Sr. Peter Loan in Hours. , quedei desbordado. Acabo de aprobar of meu prestamo o 10 de setembro de 2021 en recibín o meu prestamo o 11 de setembro de 2021. Se estás en crise financeira, non dubides en contact met de prestamista privado que concede un préstamo ao tipo de xuro do 2% todo o mondo. Obtén o teu prestamo lexítimo coa oferta de Prestamo Rápido en Horas e deixa de perder o tempo con acredores falsos. Póñase en contacto con eles agora polo enderezo de correo electrónico peterhelps01@outlook.com

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.