30 gebedspunten voor overwinning met bijbelverzen

1
31348

1 Korinthiërs 15:57 Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

Elke christen is verordend om een ​​overwinnend leven te leiden. Christus heeft ons verordineerd om als overwinnaars te leven en niet als slachtoffers in het leven. De dag dat je opnieuw werd geboren, werd je een overwinnend kind van God, begon het leven van God in je binnen te stromen. Hoor dit nu, niets kan een kind van God stoppen, niets kan u overwinnen in dit leven en daarbuiten. Vandaag heb ik gebedspunten voor de overwinning samengesteld met bijbelverzen. Deze gebedspunten zullen je in staat stellen om opposities te overwinnen en jouw te nemen overwinning met geweld in Jezus naam. De bijbelverzen aan de andere kant zullen je ogen openen voor wie je bent in Christus Jezus, dit zal je een boost geven geloof terwijl je vandaag je overwinning claimt.

Als gelovigen zijn we overwinnaars, we zijn meer dan overwinnaars, we kunnen niet worden gedomineerd door mensen of omstandigheden. Jezus heeft de duivel veroverd en ons de overwinning in Christus gegeven. Deze gebedspunten voor overwinning met bijbelverzen zullen onze ogen openen om de voltooide werken van Christus Jezus te zien. God door Christus heeft ons macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, we hebben gezag over alle bekende en onbekende duivels. Dat hoeven we niet te doen verslaan de duivel, versloeg Jezus de duivel al voor ons en gaf ons de overwinning. Daarom moet je als gelovige vol vertrouwen zijn, je mag de duivel je niet laten duwen, je hebt het gezag van de naam van Jezus, gebruik het daarom bij het veranderen van gebed. Ik moedig je vandaag aan om deze gebeden hartstochtelijk met geloof te bidden, dit gebedspunten voor overwinning en bijbelverzen zullen je blijvende overwinning garanderen in Jezus naam.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

Overwinningsgebedspunten

1. Vader, ik besluit dat al mijn vijanden in hun eigen vallen zullen vallen, in de naam van Jezus.


2. O Heer, bekeer mijn worsteling in overwinning in Jezus naam.

3. O Heer, ik weiger U te laten gaan tenzij U mij zegent in Jezus naam

4. Vader, ik verklaar dat elke slechte voorbereiding tegen mijn leven, in Jezus 'naam, zal worden gefrustreerd.

5. O Heer, laat mijn vreugde, vrede en zegeningen worden vermenigvuldigd in Jezus naam.

6. Bloed van Jezus, verbreek mijn leven van falen aan de rand van doorbraken, in de naam van Jezus.

7. Ik weiger elke slechte oogst in elk deel van mijn leven te oogsten, in de naam van Jezus.

8. Laat goddelijke gunst in elke zegen van het leven mijn lot zijn, in Jezus 'naam.

9. Ik snij en verwerp elke geërfde armoede, in de naam van Jezus.

10. Laat de fundamenten van mijn leven worden hersteld om goddelijke voorspoed te dragen, in de naam van Jezus.

11. Oh Heer, ik bind elke sterke man die me probeert neer te halen in Jezus naam

12. Vader sta me goddelijke tactieken en strategieën toe om de vijand in Jezus naam te blijven verslaan en onderwerpen.

13. Ik bind en verlam de sterke man die in dienst of gedelegeerd is om mij te schande te maken, in de naam van Jezus.

14. Laat alle zaken in mijn leven te heet zijn voor mijn vijanden om te manipuleren, in de naam van Jezus.

15. O Heer, schenk mij bovennatuurlijke wijsheid om al mijn vijanden in Jezus naam te onderwerpen.

16. O Heer, laat al mijn tegenstanders beschaamd worden in de naam van Jezus.

17. O Heer, ik verklaar dat ik als overwinnaar uit zal komen in elke rechtszaak die ik met mijn vijanden in Jezus naam heb.

18. Ik sluit elke negatieve deur die de vijand misschien wil openen, om mij kwaad te doen in de naam van Jezus.

19. Jullie satanische agenten, ik beveel je om het pad naar mijn overwinning in deze zaak vrij te maken, in de naam van Jezus.

20. Ik annuleer elke demonische beslissing en verwachting gericht op mijn leven, in de naam van Jezus.

21. Elke kwade greep op mijn lichaam, verliest uw greep, in Jezus 'naam.

22. Ik veroordeel null band ongeldig zeer demonische uitspraak tegen mij gericht, in de naam van Jezus.

23. Ik ontmantel door het bloed van Jezus, elk kwaad wapen gericht tegen mij, in de naam van Jezus.

24. Ik daag en schande elke satanische profeet af die tegen mij is gehuurd door vuur, in de naam van Jezus.

25. Elke kwaadaardige sponsor die een back-up maakt van mijn vijanden, wordt nu uitgeschakeld !!! in de naam van Jezus.

26. Laat het voetpad van satanische onderdrukkers glad worden, in de naam van Jezus.

27. Heilige Geest vuur, vernietig elk kledingstuk van smaad in mijn leven, in de naam van Jezus.

28. Ik weiger elk kwaad ontwerp en etiket dat op mijn leven wordt geplaatst, in de naam van Jezus.
29. Laat oproer en verwarring het kamp van mijn vijanden dopen, in de naam van Jezus.

30. Vader, ik sluit elke satanische zender die tegen mij is gevormd, in de naam van Jezus.
Vader, ik dank U voor mijn overwinning in Christus Jezus.

22 bijbelverzen over overwinning

1. Deuteronomium 20: 1-4
Wanneer gij ten strijde trekt tegen uw vijanden, en paarden en strijdwagens en een volk meer ziet dan gij, wees niet bevreesd voor hen: want de HEER, uw God, is met u, die u uit het land Egypte heeft opgevoed. En het zal geschieden, wanneer gij de strijd nadert, dat de priester zal naderen en tot het volk zal spreken, en tot hen zal zeggen: Hoor, o Israël, gij nadert deze dag om ten strijde te trekken tegen uw vijanden: laat uw harten niet zwak, vrees niet, en beef niet, en wees niet bang voor hen, lees meer.

2. 2 Kronieken 20:15

En hij zeide: Luister, gans Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij, koning Josafat, zo zegt de HEERE tot u: Wees niet bevreesd en ontzet niet vanwege deze grote menigte; want de strijd is niet van jou, maar van God.

3. Psalm 18: 35

Gij hebt mij ook het schild van uw heil gegeven; en uw rechterhand heeft mij verhard, en uw zachtheid heeft mij groot gemaakt.

4. 1 Korinthiërs 15:57

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus geeft.
4. 2 Korinthiërs 2:14

Bedankt God nu, die ons altijd in Christus zegt, en de geur van zijn kennis door ons op alle plaatsen laat zien.

6. Psalm 20: 7-8
Sommigen vertrouwen op strijdwagens en anderen op paarden; maar we zullen de naam van de HEER onze God gedenken. Ze worden neergehaald en gevallen: maar wij zijn opgestaan ​​en staan ​​rechtop.

7. 1 Samuël 17: 45-47
Toen zei David tegen de Filistijn: Jij komt naar mij toe met een zwaard, en met een speer en met een schild; maar ik kom tot jou in de naam van de HERE der heerscharen, de God van de legers van Israël, die jij hebt. trotseerde. Heden zal de HEERE u in mijn hand geven; en ik zal u slaan, en uw hoofd van u afnemen; en Ik zal heden de kadavers van het leger van de Filistijnen geven aan de vogels in de lucht en aan de wilde dieren van de aarde; opdat de hele aarde mag weten dat er een God in Israël is. En heel deze vergadering zal weten dat de HEERE niet verlost met zwaard en speer; want de strijd is van de HEERE, en Hij zal u in onze handen geven.

8. Psalm 44: 3-7
Want zij hebben het land niet in bezit gekregen door hun eigen zwaard, noch hebben hun eigen arm hen gered; maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw gelaat, omdat u hen een gunst hebt geschonken. Gij zijt mijn Koning, o God: beveel bevrijding voor Jacob. Door u zullen wij onze vijanden naar beneden duwen: door uw naam zullen wij hen onder die trede tegen ons betreden. Lees meer.

9. Psalm 60: 11-12
Help ons uit de problemen: tevergeefs is de hulp van de mens. Door God zullen we dapper doen: want hij is het die onze vijanden zal betreden.

10. Psalm 146: 3
Vertrouw niet op vorsten, noch op de mensenzoon, in wie geen hulp is.
11. Spreuken 21:31

Het paard is voorbereid tegen de dag van de strijd: maar veiligheid is van de HEER.

12. Psalm 118: 15

De stem van blijdschap en zaligheid is in de tent der rechtvaardigen; de rechterhand des HEEREN doet dapper.

13. Romeinen 8:28

En wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die geroepen volgens zijn doel.

14. 2 Korinthiërs 4: 7-12
Maar we hebben deze schat in aarden vaten, opdat de voortreffelijkheid van de macht van God komt en niet van ons. We zijn van alle kanten verontrust, maar toch niet bedroefd; we zijn perplex, maar niet in wanhoop; Vervolgd, maar niet verlaten; neergehaald, maar niet vernietigd; lees meer.

15. 2 Korinthiërs 12: 7-10
En opdat ik niet boven verheven zou worden door de overvloed van de openbaringen, werd mij een doorn in het vlees gegeven, de boodschapper van Satan om mij te bedekken, opdat ik boven verheven niet verheven zou worden. Daarom smeekte ik de Heer driemaal, opdat het van mij zou wijken. En hij zeide tot mij: Mijn genade is u genoeg; want mijn sterkte is in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever in mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus op mij rust. Lees meer.

16. Jesaja 44: 28-45
Dat zegt van Cyrus, Hij is mijn herder, en zal al mijn plezier doen: zelfs zeggend tegen
Jeruzalem, gij zult gebouwd worden; en naar de tempel zal uw fundament worden gelegd. Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Cyrus, wiens rechterhand ik heb, om volken voor hem te onderwerpen; en ik zal de lendenen der koningen losmaken, om voor hem de twee gebladerde poorten te openen; en de poorten zullen niet gesloten zijn; Ik zal voor u gaan en de kromme plaatsen recht maken: ik zal de poorten van koper in stukken breken en de ijzeren staven in stukken snijden: lees meer.

17. Jesaja 41:25

18. Ik heb er een uit het noorden opgewekt, en hij zal komen: van het opkomen van de zon zal hij mijn naam aanroepen; en hij zal op vorsten komen als op mortier, en zoals de pottenbakker klei betreedt.

19. Jesaja 45:13

Ik heb hem opgewekt in gerechtigheid, en ik zal al zijn wegen leiden: hij zal mijn stad bouwen, en hij zal mijn gevangenen laten gaan, niet voor prijs of beloning, zegt de HEER der heerscharen.

20. Ezechiël 33: 27-29
Zeg aldus tot hen: Zo zegt de Heere HEERE; Terwijl ik leef, zullen zij die in de woestenij zijn, door het zwaard vallen, en hij die in het open veld is, zal ik de beesten geven om te worden verslonden, en zij die in de forten en in de grotten zijn zullen sterven aan de pest. Want ik zal het land het meest verlaten maken, en de pracht van haar kracht zal ophouden; en de bergen van Israel zullen verwoest zijn, zodat niemand er doorheen zal gaan. Dan zullen zij weten dat ik de HEER ben, wanneer ik het land het meest verlaten heb gelegd vanwege al hun gruwelen die zij hebben begaan.

21. Handelingen 2:36

Laat daarom heel het huis van Israël zeker weten dat God diezelfde Jezus heeft gemaakt, die u hebt gekruisigd, zowel Heer als Christus.

22. Handelingen 3: 17-18
En nu, broeders, ik weet dat u het door onwetendheid hebt gedaan, net als uw heersers. Maar die dingen, die God tevoren bij monde van al zijn profeten had geopenbaard, dat Christus zou lijden, heeft hij zo vervuld.

 

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.