107 Spirituele oorlogsvoering Gebeden om je vijanden te zegevieren

0
6712

Psalm 18: 37-40:
37 Ik heb mijn vijanden achtervolgd en hen ingehaald: ik heb mij ook niet omgedraaid tot zij waren verteerd. 38 Ik heb hen verwond dat ze niet konden opstaan: ze zijn onder mijn voeten gevallen. 39 Want gij hebt mij met sterkte aan den strijd omgord; gij hebt mij onderworpen, die tegen mij opstonden. 40 Gij hebt mij ook de nek van mijn vijanden gegeven; dat ik hen zou kunnen vernietigen die mij haten.

De boog vijand van de mens is de duivel, maar de duivel werkt meestal via menselijke agenten. Net zoals niemand God ooit heeft gezien, maar we zien Zijn goedheid door Zijn kinderen die in Hem geloven, op dezelfde manier heeft niemand de duivel gezien, maar we zien ook zijn slechte daden door zijn kinderen die in hem geloven. In Johannes 8:44 vertelde Jezus de Farizeeën dat “Ze zijn van daar vader, de duivel”. Dit houdt eenvoudigweg in dat de duivel zijn eigen kinderen onder mannen heeft, die hij gebruikt om ravage aan te richten in deze wereld. Alle kwaden die we hier vandaag in de wereld hebben, goddeloosheid onder mensen zijn allemaal het product van de werken van de duivel door zijn kinderen. Maar vandaag gaan we 107 spirituele oorlogsgebeden houden om over je vijanden te zegevieren. Deze spirituele oorlogsgebeden zullen je een permanente overwinning geven over al jouw vijanden.

Wie zijn je vijanden? Eenvoudig, degenen die zich tegen u verzetten. Degenen die hebben gezworen dat het nooit beter zal zijn voor u en uw huishouden. Je vijanden zijn degenen die op weg zijn naar vooruitgang, fysiek of spiritueel. Je vijanden zijn ook degenen die openlijk naar je glimlachen, maar hun harten zijn vervuld van bitterheid jegens jou. Je moet vandaag opstaan ​​en je een weg bidden naar veiligheid. Het leven is een strijdtoneel, als je je vijanden niet stopt, zullen ze je stoppen. Gebeden voor geestelijke oorlogvoering is de manier om de vijand te stoppen. Denk aan het verhaal van de apostelen in het boek Handelingen 12: 1-23, hoe dat toen koning Herodes de apostel Jakobus doodde en hij zag dat het de Joden behaagde, hij doorging en Petrus arresteerde, dat was toen de ogen van de kerk openden, beseften ze dat ze, zolang ze stil zaten, allemaal na elkaar zouden zijn gestorven. Dus gingen ze in geestelijke oorlogsvoering gebeden voor Peter en plotseling verscheen de engel van de Heer aan Petrus (Handelingen 12: 7) en Petrus werd verlost. Het stopte daar niet, diezelfde engel ging door om de vijandige koning Herodes te stoppen door hem te doden, Handelingen 12: 23.

Zie kind van God, we dienen een God of War, we bidden niet dat onze vijanden sterven, we hebben de Heer alleen gevraagd om ze te stoppen, alleen Hij weet hoe ze te stoppen en wat betekent om te gebruiken. Ik verklaar je vandaag dat, terwijl je deze geestelijke oorlogvoering gebeden, elke vijand die op je weg staat, vandaag moet buigen in de naam van Jezus. Iedereen die zegt dat je niet zult slagen in het leven, ze zullen eeuwig beschaamd worden in Jezus naam. De God van de hemel zal vandaag opstaan ​​en al je vijanden verstrooien in Jezus naam. Ik zie je wandelen in de overwinning terwijl je deze spirituele oorlogsgebeden in Jezus naam aangaat. Bid deze gebeden met geloof vandaag en ik zie je overwinning gevestigd worden in Jezus naam.

GEBEDEN

1. Gij Koning der heerlijkheid, sta op, bezoek mij en keer mijn gevangenschap om in de naam van Jezus.

2. Ik zal er geen spijt van krijgen; Ik zal groot worden, in de naam van Jezus.

3. Elke woning van vernedering en degradatie, gevormd tegen mij, wordt gehavend, verbrijzeld en verzwolgen door de kracht van God.

4. O Heer, plaats en vestig mij in Uw gunst.

5. God van herstel, herstel mijn glorie, in de naam van Jezus.

6. Zoals de duisternis opgeeft voor het licht, o Heer, laat al mijn problemen vóór mij opgeven, in de naam van Jezus.

7. Gij kracht van God, vernietig alle problemen in mijn leven, in Jezus 'naam.

8. O God, sta op en val elk gebrek in mijn leven aan, in de naam van Jezus.

9. Gij kracht van vrijheid en waardigheid, gemanifesteerd in mijn leven, in de naam van Jezus.

10. Elk hoofdstuk van verdriet en slavernij in mijn leven, voor altijd gesloten, in de naam van Jezus.

11. Gij macht van God, leidt mij uit het balkon van schande door vuur, in de naam van Jezus.

12. Elk obstakel in mijn leven maakt plaats voor wonderen, in Jezus 'naam.

13. Elke frustratie in mijn leven, word een brug naar mijn wonderen, in de naam van Jezus.

14. Elke vijand, die verwoestende strategieën tegen mijn vooruitgang in het leven verkent, wordt beschaamd, in de naam van Jezus.

15. Elke verblijfsvergunning voor mij om in de vallei van de nederlaag te blijven, wordt ingetrokken, in de naam van Jezus.

16. Ik profeteer dat bitter leven niet mijn deel zal zijn; beter leven zal mijn getuigenis zijn, in de naam van Jezus.

17. Elke woning van wreedheid, gevormd tegen mijn bestemming, wordt verlaten, in de naam van Jezus.

18. Al mijn beproevingen worden poorten tot mijn promoties, in de naam van Jezus.

19. Jij woede van God, schrijf de doodsbrief van al mijn onderdrukkers, in de naam van Jezus.

20. O Heer, laat Uw aanwezigheid een glorieus verhaal in mijn leven beginnen.

21. Elke vreemde god, die mijn bestemming aanvalt, verstrooit en sterft, in de naam van Jezus.

22. Elke hoorn van satan, vechtend tegen mijn bestemming, verspreidt zich in de naam van Jezus.

23. Elk altaar, dat ontbering in mijn leven spreekt, sterft in de naam van Jezus.

24. Elke geërfde strijd in mijn leven, sterf, in Jezus 'naam.

25. Al mijn zegeningen, die begraven zijn bij dode familieleden, komen tot leven en lokaliseren mij, in Jezus 'naam.

26. Al mijn zegeningen, die momenteel niet in dit land zijn, sta op en lokaliseer mij, in de naam van Jezus.

27. Elk bolwerk van het huis van mijn vader, wordt ontmanteld, in Jezus naam.

28. Vader, laat al mijn voorstellen gunst vinden in de ogen van. . . in de naam van Jezus.

29. O Heer, laat mij gunst, mededogen en liefderijke goedheid vinden. . . betreffende deze kwestie.

30. Alle demonische obstakels, die in het hart van. . . tegen deze kwestie, vernietigd worden, in Jezus 'naam.

31. O Heer, laat zien. . . dromen, visioenen en rusteloosheid, dat zou mijn zaak bevorderen.

32. Mijn geld, gekooid door de vijand, wordt vrijgegeven, in de naam van Jezus.

33. O Heer, geef mij bovennatuurlijke doorbraken, in al mijn huidige voorstellen.

34. Ik bindt en zet op de vlucht, alle geesten van angst, bezorgdheid en ontmoediging in de naam van Jezus.

35. O Heer, laat goddelijke wijsheid op allen vallen die mij ondersteunen in deze zaken.

36. Ik breek de ruggengraat van elke verdere geest van samenzwering en verraad, in de naam van Jezus.

37. O Heer, hamer mijn zaak in de geest van hen die mij zullen helpen zodat zij niet lijden aan demonische geheugenverlies.

38. Ik verlam het handwerk van huishoudelijke vijanden en jaloerse agenten in deze zaak, in de naam van Jezus.

39. Jij duivel, neem je benen weg van de top van mijn financiën, in de machtige naam van Jezus.

40. Vuur van de Heilige Geest, zuiver mijn leven van enig kwaad teken dat op mij wordt aangebracht, in de naam van Jezus.

41. Elke jinx op mijn _ _ _, breek, in de naam van Jezus.

42. Elke betovering op mijn _ _ _, breek, in de naam van Jezus.

43. U staf van de toorn van de Heer, kom over elke vijand van mijn _ _ _ in de naam van Jezus.

44. Engelen van God, val hen binnen en leid hen naar de duisternis, in de naam van Jezus.

45. Keer u tegen de dag van dag tegen hen, in de naam.

46. ​​O Heer, laat hun vlees en huid oud worden, en laat hun beenderen breken, in de naam van Jezus.

47. O Heer, laat hen worden omringd door gal en arbeid, in de naam van Jezus.

48. O Heer, laat Uw engelen hen omringen en hun paden blokkeren, in de naam van Jezus.

49. O Heer, maak hun ketenen zwaar.

50. Wanneer zij huilen, o Heer, sluit hun geroep, in de naam van Jezus.

51. O Heer, maak hun paden krom.

52. O Heer, maak hun wegen bezaaid met scherpe stenen.

53. O Heer, laat de macht van hun eigen goddeloosheid op hen vallen, in de naam van Jezus.

54. O Heer, leg ze opzij en trek ze in stukken.

55. O Heer, maak hun wegen verlaten.

56. O Heer, vul ze met bitterheid en laat ze dronken worden met alsem.

57. O Heer, breek hun tanden met grind.

58. O Heer, bedek ze met as.

59. O Heer, verwijder hun ziel ver van vrede en laat hen voorspoed vergeten.

60. Ik verpletter onder mijn voeten alle kwade machten die me proberen op te sluiten, in de naam van Jezus.

61. O Heer, laat hun mond begraven worden in het stof, in de naam van Jezus.

62. O Heer, laat er een burgeroorlog zijn in het kamp van de vijanden van mijn _ _ _, in de naam van Jezus.

63. Macht van God, trek het bolwerk van de vijanden van mijn _ _ _ neer, in de naam van Jezus.

64. O Heer, vervolg en vernietig hen in toorn, in de naam van Jezus.

65. Elke blokkade, in mijn weg van _ _ _ weggevaagd door vuur, in de naam van Jezus.

66. Elke demonische claim van de aarde op mijn leven, wordt ontmanteld, in de naam van Jezus.

67. Ik weiger vastgeketend te worden aan mijn geboorteplaats, in Jezus 'naam.

68. Elke kracht, die het zand tegen mij drukt, valt naar beneden en sterft, in de naam van Jezus.

69. Ik ontvang mijn doorbraken, in de naam van Jezus.

70. Ik geef mijn geld vrij uit het huis van de sterke man, in Jezus 'naam.

71. Bloed van Jezus en het vuur van de Heilige Geest, reinig elk orgaan in mijn lichaam, in de naam van Jezus.

72. Ik breek los van elk geërfd slecht verbond van de aarde, in de naam van Jezus.

73. Ik breek los van elke geërfde vloek van de aarde, in de naam van Jezus.

74. Ik breek los van elke vorm van demonische betovering van de aarde, in de naam van Jezus.

75. Ik bevrijd mezelf van elke slechte overheersing en controle van de aarde, in de naam van Jezus.

76. Bloed van Jezus, wordt getransfundeerd in mijn bloedvat.

77. Ik laat paniek los over mijn fulltime vijanden, in de naam van Jezus.

78. O Heer, laat koppige verwarring over het hoofdkwartier van mijn vijanden komen, in de naam van Jezus.

79. Ik verlies de verwarring over de plannen van mijn vijanden, in de naam van Jezus.

80. Elk bolwerk van duisternis, ontvang zure verwarring, in de naam van Jezus.

81. Ik verlies paniek en frustratie over satanische bevelen die in de naam van Jezus tegen mij worden uitgevaardigd.

82. Ontvang elk kwaadaardig plan tegen mijn leven, verwarring, in de naam van Jezus.

83. Alle vloeken en demonen, geprogrammeerd tegen mij, neutraliseer ik u door het bloed van Jezus.

84. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik breek paniek over u, in de naam van Jezus.

85. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, beveel ik u, in de naam van Jezus.

86. ​​Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik gebied u chaos, in de naam van Jezus.

87. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik beveel pandemonium aan u, in de naam van Jezus.

88. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik beveel u rampspoed, in de naam van Jezus.

89. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik dwing u verwarring, in de naam van Jezus.

90. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik beveel u geestelijk zuur, in de naam van Jezus.

91. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, beveel ik vernietiging op u, in de naam van Jezus.

92. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik beveel horzels van de Heer over u, in Jezus 'naam.

93. Elke oorlogvoering, voorbereid tegen mijn vrede, ik beveel zwavel en hagelsteen over u, in de naam van Jezus.

94. Ik frustreer elk satanisch vonnis dat tegen mij is uitgesproken, in de naam van Jezus.

95. U de vinger, wraak, terreur, woede, angst, toorn, haat en brandend oordeel van God, wordt vrijgelaten tegen mijn fulltime vijanden, in de naam van Jezus.

96. Elke macht, die verhindert dat de volmaakte wil van God in mijn leven wordt gedaan, ontvangt falen, in de naam van Jezus.

97. U strijdende engelen en Geest van God, sta op en verstrooi elke kwaadaardige bijeenkomst die tegen mij wordt gesponsord, in de naam van Jezus.

98. Ik ben ongehoorzaam aan elke satanische orde, geprogrammeerd door overerving in mijn leven, in de naam van Jezus.

99. Ik bind en werp alle macht uit die interne oorlogvoering veroorzaakt, in de naam van Jezus.

100. Elke demonische portier, die goede dingen voor mij uitsluit, wordt verlamd door vuur, in de naam van Jezus.

101. Elke kwade kracht, vechtend tegen mij, vecht en vernietig uzelf, in Jezus 'naam.

102. Elke doorbraak die demonen hindert, vertraagt, verhindert, vernietigt en breekt, ontvangt verwarring, in de naam van Jezus.

103. O Heer, laat goddelijke macht en controle de geesten van geweld en marteling aanvallen, in de naam van Jezus.

104. O Heer, laat de geest van hekserij vertrouwde geesten aanvallen die tegen mij zijn gevormd, in de naam van Jezus.

105. O Heer, laat er een burgeroorlog zijn in het koninkrijk van de duisternis, in de naam van Jezus.

106. O Heer, los oordeel en vernietiging over alle koppige, ongehoorzame en onwillige geesten die mijn geboden niet onmiddellijk opvolgen.

107. Dank de Heer voor verhoorde gebeden.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier