20 Bevrijdingsgebedspunten tegen slechte namen

0
5187

Jesaja 62:2:
2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult worden genoemd door een nieuwe naam, die de mond des Heren zal noemen.

Namen zijn spirituele sleutels tot de lot van elk mens. Als een kind van God zijn de namen die je draagt ​​erg belangrijk voor de uitkomst van je bestemming. Vandaag gaan we deelnemen aan 20 verlossingsgebedspunten tegen slechte namen. Deze bevrijdingsgebedspunten gaat je in staat stellen elke slechte naam in je leven af ​​te zweren en ook alle gevolgen van slechte namen in je leven te annuleren. Bidden dit bevrijdingsgebeden alleen zal je niet volledig bevrijden, je moet je naam veranderen in een bijbelse en goddelijke naam. Uit de Schriften zien we dat God geïnteresseerd is in namen, we gaan de bijbel onderzoeken om te zien hoe God belang hecht aan namen en ook het belang van namen.

Bijbelverzen over het belang van namen:

1. Jesaja 9: 6-7:
6 Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven; en de regering zal op zijn schouder zijn; en zijn naam zal Wonderlijk worden genoemd, Raadgever, de machtige God, de eeuwige Vader, de Vredevorst. 7 Van de toename van zijn regering en vrede zal er geen einde zijn, op de troon van David en op zijn koninkrijk, om het te ordenen en te vestigen met oordeel en met gerechtigheid van nu af aan voor altijd. De ijver van de Heer der heerscharen zal dit doen.

2. Genesis 32:28:
28 En hij zeide: Uw naam zal niet meer Jakob heten, maar Israël; want als een vorst hebt gij macht met God en met mensen, en hebt overwonnen.

3. Genesis 17: 15-16:
15 En God zei tot Abraham: Wat betreft uw vrouw Sarai, u zult haar geen naam Sarai noemen, maar Sara zal haar naam zijn. 16 En ik zal haar zegenen, en u ook een zoon van haar geven; ja, ik zal haar zegenen, en zij zal een moeder van naties zijn; koningen der mensen zullen uit haar zijn.

4. 1 Samuël 4: 21:
21 En zij noemde het kind I-chabod en zei: De glorie is weggegaan uit Israël: omdat de ark van God werd weggenomen, en vanwege haar schoonvader en haar echtgenoot.

5. Lucas 1: 5-25:
5 Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een zekere priester genaamd Zacharias, in de loop van Abia; en zijn vrouw was van de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. 6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden in alle geboden en verordeningen van de Heer onberispelijk. 7 En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij waren nu beiden in jaren goed getroffen. 8 En het geschiedde, terwijl hij het ambt van priester voor God uitvoerde in de volgorde van zijn koers, 9 Volgens de gewoonte van het ambt van priester was het zijn lot om wierook te verbranden toen hij de tempel van de Heer binnenging. 10 En de hele menigte van de mensen was aan het bidden zonder wierook. 11 En er verscheen hem een ​​engel des Heren, staande aan de rechterkant van het reukofferaltaar. 12 En toen Zacharias hem zag, was hij verontrust en vrees viel op hem. 13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias; want uw gebed is verhoord; en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam Johannes noemen. 14 En gij zult vreugde en blijdschap hebben; en velen zullen zich verheugen over zijn geboorte. 15 Want hij zal groot zijn in de ogen des Heren, en hij zal geen wijn noch sterke drank drinken; en hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, zelfs uit de schoot van zijn moeder. 16 En velen van de kinderen van Israël zullen zich tot de Heer, hun God, wenden. 17 En hij zal voor hem gaan in de geest en kracht van Elias, om de harten van de vaderen tot de kinderen te wenden, en de ongehoorzamen tot de wijsheid van de rechtvaardigen; om een ​​volk gereed te maken dat op de Heer is voorbereid. 18 En Zacharias zei tot de engel: Waarmee zal ik dit weten? want ik ben een oude man en mijn vrouw is in jaren goed getroffen. 19 En de engel antwoordende, zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die in de tegenwoordigheid van God staat; en ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap te verkondigen. 20 En zie, u zult dom zijn en niet kunnen spreken, tot de dag dat deze dingen zullen worden uitgevoerd, omdat u mijn woorden niet gelooft, die in hun tijd zullen worden vervuld. 21 En het volk wachtte op Zacharias en verwonderde zich dat hij zo lang in de tempel bleef. 22 En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken; en zij merkten dat hij een visioen in de tempel had gezien; want hij wenkte hun en sprakeloos. 23 En het geschiedde dat, zodra de dagen van zijn bediening waren volbracht, hij naar zijn eigen huis vertrok. 24 En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger en verborg zich vijf maanden, zeggende: 25 Zo heeft de Heere mij behandeld in de dagen waarin hij naar mij keek, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.

6. Lucas 1: 26-38:
26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, 27 Aan een maagd die aan een man was verbonden wiens naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. 28 En de engel kwam tot haar en zei: Wees gegroet, zij die zeer begunstigd bent, de Heer is met u: gezegend zijt gij onder de vrouwen. 29 En toen zij hem zag, maakte zij zich zorgen over zijn woorden en wierp haar in gedachten wat voor begroeting dit zou zijn. 30 En de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria: want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon voortbrengen en zijn naam JEZUS noemen. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd: en de Here God zal hem de troon van zijn vader David geven: 33 En hij zal voor altijd regeren over het huis van Jacob; en van zijn koninkrijk zal er geen einde komen. 34 Toen zei Maria tegen de engel: Hoe zal dit zijn, als ik een man niet ken? 35 En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook dat heilige ding dat uit u zal worden geboren, de Zoon van God worden genoemd. 36 En zie, uw neef Elisabeth, zij heeft ook een zoon verwekt op haar oude dag; en dit is de zesde maand met haar, die onvruchtbaar werd genoemd. 37 Want bij God zal niets onmogelijk zijn. 38 En Maria zei: Zie de dienstmaagd des Heren; zij het mij naar uw woord. En de engel vertrok van haar.

7. Mattheüs 1:21:
21 En zij zal een zoon voortbrengen, en gij zult zijn naam JEZUS noemen; want hij zal zijn volk van hun zonden redden.

Bovenstaande Bijbelverzen laat ons duidelijk het belang van een naam zien, iedereen wordt beïnvloed door hun naam. Net zoals goede namen ons positief beïnvloeden, beïnvloeden slechte namen ons ook negatief. Dit bevrijdingsgebed tegen kwade namen zal elke vloek van kwade namen in je leven in Jezus naam annuleren. Ik moedig je ook aan om de hoofdbetekenis van je naam te controleren en te weten of deze goddelijk is en een goede betekenis heeft. Als uw naam niet goddelijk is, verander het dan alstublieft, want deze bevrijdingsgebeden zullen u niet goed doen als u die slechte naam niet verandert. Er zijn veel namen die we dragen die slechte betekenissen hebben, bijvoorbeeld in ibo-taal, namen zoals Njoku, (god van yam festival), Nwosu (god van OSU), zijn geen goede namen, Engelse namen zoals Linda (slang), mary (bitterheid), enz. zijn namen die moeten worden gewijzigd. Ik zie dat God je een nieuwe naam geeft en ook elke kwade naam die vandaag aan Jezus is verbonden in Jezus naam annuleert.

Gebedspunten

1. Vader, ik dank U dat u mijn begrip over deze kwestie hebt geopend.

2. Vader, ik dank U voor de nieuwe geboorte en voor het noemen van mij naar U.

3. Ik doe afstand van elke demonische naam die aan mij en mijn familie is verbonden, in de naam van Jezus.

4. Ik scheid mijn leven af ​​van elke naam die mij onder satanische zalving wordt gegeven, in de naam van Jezus.

5. Laat alle gevolgen van deze slechte namen in mijn leven worden geannuleerd in Jezus naam

6. Ik vernietig elke vloek verbonden aan alle slechte namen in mijn leven, in de naam van Jezus

7. Ik verbreek de stroom van elke kwade rivier die mijn leven binnenkomt via deze onrendabele namen, in de naam van Jezus.

8. Ik annuleer elke invloed van familieidolen verbonden aan deze namen, in de naam van Jezus.

9. Jij slechte naam (noem de namen). Ik doe afstand van jou. Ik wijs je af. Ik weiger je. Je zult geen landingsplaats in mijn leven hebben, in Jezus 'naam.

10. Elke satanische menselijke agent achter deze slechte namen, ga uit mijn leven, in de naam van Jezus.

11. Ik weiger onder de controle en overheersing te komen van elke satanische naam, in de naam van Jezus.

12. Elke naamgeving van de heks, wordt opgelost van mijn voorhoofd - hoofd en navel, in de naam van Jezus.

13. Heilige Geest, neem de controle over elke negatieve situatie die deze namen hebben veroorzaakt, in de naam van Jezus.

14. Mijn nieuwe naam. . (noem het) zou me binden aan het bloed van Jezus en aan voorspoed, in de naam van Jezus.

15. Heilige Geest vuur, verteer elk kwaad etiket, merkteken, stempel of ordinatie van kwaad verbonden aan mijn vroegere namen, in Jezus 'naam.

16. Ik ontvang het zegel van de Heilige Geest op mijn leven, in Jezus 'naam.

17. Elke verborgen of stille naam die mij is gegeven om mijn bestemming te vernietigen op mijn naamgevingsceremoniedag, ik vernietig u, in Jezus 'naam.

18. Ik ontvang verlossing van elke satanische kooi die voor mij is gemaakt door een slechte naam, in de naam van Jezus.

19. Al het goede dat deze namen in mijn leven hebben vernietigd, wordt zevenvoudig hersteld, in de naam van Jezus.

20. Ik hernoem mezelf als volgt. . (vermeld uw namen), in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Bedankt Jezus dat je me een nieuwe naam hebt gegeven.

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier