50 bijbelverzen over het leven

0
24396

Hier zijn 50 bijbelverzen over het leven. Deze Bijbel verzen zullen de manier waarop je naar het leven kijkt veranderen. Als we het leven vanuit Gods perspectief benaderen, hebben we meer impact. God wil dat we Hem dienen door van elkaar te houden zoals Hij van ons heeft gehouden, onvoorwaardelijk van mensen houden is de beste manier om je leven te leiden. Liefde is het grootste gebod omdat liefde leeft. Lees deze bijbelverzen vandaag met heel uw hart en laat de liefde van Christus uw leven transformeren.

50 bijbelverzen over het leven

1. Psalm 121: 7-8:
7 De Heer zal u behoeden voor alle kwaad: hij zal uw ziel bewaren. 8 De Heer zal uw uitgaan en uw komen bewaren van nu af aan, en zelfs voor altijd.

KKIJK INDLY EVERYDAYPRAYERGUIDE TV OP YOUTUBE
ABONNEER NU

Nieuw boek van Pastor Ikechukwu. 
Nu beschikbaar op amazon

2. Efeziërs 5: 15-16:
15 Zie dan dat gij voorzichtig wandelt, niet als dwazen, maar als wijze, 16 De tijd verzilverend, omdat de dagen slecht zijn.

3. Kolossenzen 3: 23-24:
23 En wat gij ook doet, doet het hartelijk aan de Heer en niet aan de mensen; 24 Wetende dat van de Heere u de beloning van de erfenis zult ontvangen: want gij dient de Heere Christus.

4. Spreuken 21:21:
21 Wie gerechtigheid en barmhartigheid volgt, vindt leven, gerechtigheid en eer.

5. Marcus 8:36:
36 Want wat baat het een mens, als hij de hele wereld zal winnen en zijn eigen ziel zal verliezen?

6. 2 Korinthiërs 5:7:
7 (Want we wandelen door geloof, niet door zicht :)

7. Spreuken 27:19:
19 Zoals in water het aangezicht tot aangezicht antwoordt, zo is het hart van mens tot mens.

8. Psalm 73: 26:
26 Mijn vlees en mijn hart faalt; maar God is de sterkte van mijn hart en mijn deel voor eeuwig.

9. 1 Petrus 3: 10-11:
10 Want hij die het leven zal liefhebben en goede dagen zal zien, laat hij zijn tong onthouden van het kwaad, en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken: 11 Laat hem het kwaad mijden en het goede doen; laat hem vrede zoeken en volgen.

10. Psalm 31: 3:
3 Want gij zijt mijn rots en mijn vesting; leid mij daarom omwille van uw naam en leid mij.

11. Psalm 25: 4:
4 Die schone handen en een zuiver hart heeft; die zijn ziel niet heeft verhoogd tot ijdelheid, noch bedrieglijk gezworen.

12. Spreuken 4:23:
23 Houd uw hart met alle ijver; want daaruit bestaan ​​de problemen van het leven.

13. Romeinen 12:2:
2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, welgevallige en volmaakte wil van God.

14. Psalm 37: 7:
7 Rust in de Heer, en wacht geduldig op hem: maak je niet ongerust vanwege hem die voorspoedig is op zijn weg, vanwege de man die slechte middelen tot stand brengt.

15. Johannes 6:35:
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; die tot mij komt, zal nooit hongeren; en die in mij gelooft, zal nooit dorsten.

16. Spreuken 13:3:
3 Die zijn mond bewaart, bewaart zijn leven; maar die zijn lippen wijd opent, zal vernietiging hebben.

17. Deuteronomium 30:16:
16 Daarin beveel ik u vandaag om de Heer, uw God, lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en zijn geboden en zijn inzettingen en zijn oordelen te onderhouden, opdat gij moogt leven en zich vermenigvuldigen: en de Heer, uw God, zal u zegenen in de land waarheen u het gaat bezitten.

18. Psalm 23: 6:
6 Zekerlijk zullen goedheid en barmhartigheid mij volgen al de dagen van mijn leven: en ik zal voor altijd in het huis van de Heer wonen.

19. Prediker 3:1:
1 Voor alles is er een tijd en een tijd voor elk doel onder de hemel:

20. Hebreeën 12:14:
14 Volg vrede met alle mensen en heiligheid, zonder welke niemand de Heer zal zien:

21: Jakobus 3:13:
13 Wie is een wijs man en begiftigd met kennis onder u? laat hem uit een goed gesprek zijn werken tonen met zachtmoedigheid van wijsheid.

22. Spreuken 10:17:
17 Hij is in de weg des levens, die de instructie onderhoudt; maar die de bestraffing weigert, dwaalt.

23. Spreuken 19:8:
8 Die wijsheid verkrijgt, heeft zijn ziel lief; die het verstand bewaart, zal het goede vinden.

24. Galaten 2: 20:
20 Ik ben gekruisigd met Christus: niettemin leef ik; toch niet ik, maar Christus leeft in mij: en het leven dat ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij liefhad en zichzelf voor mij gaf.

23. Johannes 7:38:
38 Die in mij gelooft, zoals de Schrift heeft gezegd, uit zijn buik stromen rivieren van levend water.

24. Mattheüs 16:25:
25 Want wie zijn leven zal redden, zal het verliezen; en wie zijn leven omwille van mij zal verliezen, zal het vinden.

25. Prediker 7:10:
10 Zeg niet, wat is de oorzaak dat de vroegere dagen beter waren dan deze? want hierom vraagt ​​u niet wijselijk.

26. Psalm 37: 5-6:
5 Wijd uw weg naar de Heer; vertrouw ook op hem; en hij zal het laten gebeuren. 6 En hij zal uw gerechtigheid voortbrengen als het licht, en uw oordeel als de middag.

27. Mattheüs 6:34:
34 Denk daarom niet aan de dag van morgen; want de dag van morgen zal aan de dingen van zichzelf denken. Tot de dag voldoende is het kwaad daarvan.

28. 1 Johannes 4:9:
9 Hierin werd de liefde van God jegens ons gemanifesteerd, omdat die God zijn eniggeboren Zoon de wereld in stuurde, opdat wij door hem mochten leven.

29. 1 Timotheüs 4:12:
12 Laat niemand uw jeugd verachten; maar wees een voorbeeld van de gelovigen, in woord, in gesprek, in naastenliefde, in geest, in geloof, in reinheid.

30. Filippenzen 2: 14-16:
12 Welnu, mijn geliefden, zoals je altijd hebt gehoorzaamd, niet zoals alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk je eigen redding uit met angst en beven. 13 Want het is God die in u werkt om zijn welbehagen te willen en te doen. 14 Doe alle dingen zonder gemompel en geschil: 15 Opdat u onberispelijk en onschadelijk moge zijn, de zonen van God, zonder berisping, te midden van een kromme en perverse natie, onder wie gij schijnt als lichten in de wereld; 16 Het woord des levens voorthouden; dat ik mij mag verheugen op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs heb gewerkt.

31. 1 Korinthiërs 15:22:
22 Want gelijk in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

32. Psalm 118: 24:
24 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; we zullen ons verheugen en er blij mee zijn.

33. Mattheüs 6:25:
25 Daarom zeg ik u: denk niet aan uw leven, wat u zult eten of wat u zult drinken; noch voor uw lichaam, wat gij zult aantrekken. Is het leven niet meer dan vlees en het lichaam dan kleding?

34. Jeremia 17: 9-10:
9 Het hart is bedrieglijk boven alle dingen, en wanhopig goddeloos: wie kan het weten? 10 Ik, de Heer, onderzoek het hart, ik probeer de teugels, zelfs om ieder mens te geven naar zijn wegen en naar de vrucht van zijn daden.

35. Lucas 11: 28:
28 Maar hij zei: Ja, gezegend zijn zij die het woord van God horen en het bewaren.

36. 2 Timotheüs 3: 16-17:
16 Alle geschriften worden door inspiratie van God gegeven en zijn nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid: 17 Opdat de man Gods volmaakt is, door en door ingericht voor alle goede werken.

37. Galaten 5: 25:
25 Als we in de Geest leven, laten we ook in de Geest wandelen.

38. Johannes 14:6:
6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door mij.

39. Spreuken 3: 1-2:
1 Mijn zoon, vergeet mijn wet niet; maar laat uw hart mijn geboden onderhouden: 2 Voor lange dagen, en een lang leven en vrede, zullen zij u toevoegen. 3 Laat genade en waarheid u niet verlaten; bind ze om uw nek; schrijf ze op de tafel van uw hart:

40. Mattheüs 16:26:
26 Want wat profiteert een man, als hij de hele wereld zal winnen en zijn eigen ziel zal verliezen? of wat zal een man geven in ruil voor zijn ziel?

41. Psalm 16: 11:
11 Gij zult mij de weg des levens tonen: in uw tegenwoordigheid is volheid van vreugde; aan uw rechterhand zijn er genoegens voor altijd.

42. Filippenzen 1: 21:
21 Want voor mij is Christus leven, en sterven is winst.

43. Jakobus 1:12:
12 Gezegend is de man die verzoeking verdraagt; want wanneer hij wordt beproefd, zal hij de kroon des levens ontvangen, die de Heer heeft beloofd aan hen die hem liefhebben.

44. 1 Johannes 4:15:
15 Wie zal belijden dat Jezus de Zoon van God is, God woont in hem en hij in God.

45. Spreuken 13:12:
12 Uitgestelde hoop maakt het hart ziek; maar wanneer het verlangen komt, is het een boom des levens.

50. Romeinen 14:8:
8 Want of wij leven, wij leven voor de Heer; en of we sterven, we sterven voor de Heer: of we daarom leven of sterven, we zijn van de Heer.

46. Mattheüs 5:14:
14 Gij zijt het licht van de wereld. Een stad die op een heuvel ligt, kan niet worden verborgen.

47. 1 Korinthiërs 6: 19-20:
19 Wat? weet u niet dat uw lichaam de tempel van de Heilige Geest is die in u is, die u van God hebt, en dat u niet de uwe bent? 20 Want gij zijt duur gekocht: verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

48. Spreuken 10:9:
9 Die oprecht wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verdraait, zal bekend worden.

49. Openbaring 3: 19:
19 Zoveel als ik liefheb, bestraf en kastijd ik: wees daarom ijverig en heb berouw.

50. Prediker 7:14:
14 Wees vreugdevol op de dag van voorspoed, maar overweeg op de dag van tegenspoed: God heeft ook de een tegenover de ander gezet, zodat de mens niets achter hem zou vinden.

 

 


LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.