Bijbellezen vandaag 20 oktober 2018

0
2135

Onze bijbellezing vandaag is ontleend aan het boek 2 Chronicles 5: 2-14 en 2 Chronicles 6: 1-11. Lees het met heel je hart, mediteer erop en vraag de heilige geest om je te helpen de lessen achter de bijbellezen van vandaag te begrijpen. Wees gezegend zoals je vandaag leest.

Bijbellezen vandaag

2 Kronieken 5: 2-14:
2 Toen verzamelde Salomo de oudsten van Israël, en alle hoofden der stammen, de hoofden der vaderen der kinderen Israëls, tot Jeruzalem, om de ark des verbonds des HEEREN uit de stad Davids te brengen, die is Zion. 3 Daarom verzamelden zich alle mannen van Israël tot de koning op het feest dat in de zevende maand was. 4 En alle oudsten van Israel kwamen; en de Levieten namen de ark op. 5 En zij brachten de ark, en de tent der samenkomst, en al de heilige vaten, die in de tent waren, deze brachten de priesters en de Levieten naar voren. 6 Ook de koning Salomo en de gehele gemeente van Israël die voor de ark bij elkaar waren verzameld, offerden schapen en ossen, die niet konden worden verteld of geteld voor de menigte. 7 En de priesters brachten de ark des verbonds des HEEREN in zijn plaats, naar het orakel van het huis, in de heiligste plaats, zelfs onder de vleugels van de cherubs: 8 Want de cherubs spreiden hun vleugels uit over de plaats van de ark, en de cherubs bedekten de ark en haar handbomen daarboven. 9 En zij trokken de draagstokken van de ark uit, zodat de uiteinden van de draagstokken gezien werden vanaf de ark voor het orakel; maar ze werden niet zonder gezien. En daar is het tot op de dag van vandaag. 10 Er was niets in de ark behalve de twee tafels die Mozes daarin op Horeb plaatste, toen de Heer een verbond sloot met de kinderen van Israël, toen zij uit Egypte kwamen. 11 En het geschiedde, toen de priesters uit de heilige plaats kwamen: (want alle aanwezige priesters waren geheiligd en wachtten niet toen natuurlijk: 12 Ook de Levieten die de zangers waren, allen van Asaf, van Heman, van Jeduthun, met hun zonen en hun broeders, gerangschikt in wit linnen, met bekkens en psalterieën en harpen, stond aan de oostkant van het altaar, en met hen honderd en twintig priesters die klonken met trompetten :) 13 Het geschiedde zelfs, omdat de trompetters en zangers als één waren, om één geluid te laten horen in het prijzen en danken van de Heer; en toen zij hun stem verheffen met de trompetten en cimbalen en instrumenten van musick, en de Heer prijzen, zeggende: Want hij is goed; want zijn genade blijft eeuwig bestaan: dat het huis toen vervuld werd met een wolk, ja, het huis des Heren; 14 Zodat de priesters niet konden staan ​​om te dienen vanwege de wolk: want de glorie van de Heer had het huis van God vervuld.

2 Kronieken 6: 1-11:
1 Toen zei Salomo: De Heer heeft gezegd dat hij in de dikke duisternis zou wonen. 2 Maar ik heb een woonhuis voor u gebouwd, en een plaats voor uw woning tot in eeuwigheid. 3 En de koning keerde zijn aangezicht en zegende de gehele gemeente van Israël; en de gehele gemeente van Israël stond. 4 En hij zei: Gezegend zij de Heer, de God van Israël, die met zijn handen heeft vervuld wat hij met zijn mond tot mijn vader David sprak, zeggende: 5 Sinds de dag dat ik mijn volk uit het land Egypte heb voortgebracht, heb ik koos geen stad onder alle stammen van Israël om een ​​huis te bouwen, opdat mijn naam daar zou zijn; noch heb ik iemand gekozen om heerser te zijn over mijn volk Israël: 6 Maar ik heb Jeruzalem gekozen, opdat mijn naam daar zou zijn; en hebben David gekozen om over mijn volk Israël te zijn. 7 Nu was het in het hart van mijn vader David om een ​​huis te bouwen voor de naam van de Here God van Israël. 8 Maar de Heer zei tot mijn vader David: Voor zover het in uw hart was om een ​​huis voor mijn naam te bouwen, hebt u het goed gedaan omdat het in uw hart was: 9 Ondanks dat zult u het huis niet bouwen; maar uw zoon, die uit uw lendenen zal voortkomen, zal hij het huis bouwen voor mijn naam. 10 De Heer heeft daarom zijn woord uitgevoerd dat Hij heeft gesproken: want ik ben opgestaan ​​in de kamer van David, mijn vader, en ben geplaatst op de troon van Israël, zoals de Heer beloofde, en heb het huis gebouwd voor de naam van de Heer God van Israël. 11 En daarin heb ik de ark geplaatst, waarin het verbond des Heren is, dat hij met de kinderen van Israël heeft gesloten. 12 En hij stond voor het altaar van de Heer in de tegenwoordigheid van de gehele gemeente van Israël, en spreidde zijn handen uit: 13 Want Salomo had een koperen schavot gemaakt van vijf el lang en vijf el breed en drie el hoog, en had het in het midden van het voorhof gezet: en daarop stond hij en knielde op zijn knieën voor de gehele gemeente van Israël, en spreidde zijn handen uit naar de hemel, 14 En zei: O Heer God van Israël, er is geen God zoals u in de hemel, noch op de aarde; die het verbond houden en de barmhartigheid tonen aan uw dienaren, die met heel hun hart voor u wandelen:

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier