50 bijbelverzen over zonde kjv

0
2832

Bijbelverzen over zonde KJV. Zonde is een vernietiger van het lot, zonde is de aard van de duivel in de mensheid. De enige remedie tegen zonde is om opnieuw geboren te worden. Het woord van God is vervuld van Bijbelverzen over zonde, wat het is, de gevolgen en gevolgen ervan. Deze bijbelverzen zullen u verlossen van de greep van zonde terwijl u ze bestudeert. Lees ze biddend, mediteer op hen en bid ook met hen voor maximale resultaten.

50 bijbelverzen over zonde Kjv

1). Romeinen 3: 23:
23 Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de glorie van God;

2). Genesis 4: 4-7:
4 En Abel bracht ook van de eerstelingen van zijn kudde en van het vet daarvan. En de Heer had respect voor Abel en zijn offer: 5 Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen respect. En Kaïn was zeer verbolgen en zijn gelaat viel. 6 En de Heer zei tot Kaïn: Waarom ben je toornig? en waarom is uw gelaat gevallen? 7 Als u het goed doet, zult u niet worden geaccepteerd? en als u niet goed doet, ligt de zonde voor de deur. En u zal zijn begeerte zijn, en gij zult over hem heersen.

3). Galaten 5: 19-21:
19 Nu zijn de werken van het vlees zichtbaar, welke deze zijn; Overspel, ontucht, onreinheid, wellust, 20 Afgoderij, hekserij, haat, variantie, emulaties, toorn, strijd, oproer, ketterijen, 21 Envyings, moorden, dronkenschap, opstanden en dergelijke: van wat ik je eerder vertel, zoals ik hebben u in het verleden ook gezegd dat zij die dergelijke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven.

4). Psalm 119: 25-29:
25 Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar uw woord. 26 Ik heb mijn wegen verklaard, en gij hebt mij gehoord; leer mij uw inzettingen. 27 Laat mij de weg van uw bevelen begrijpen: zo zal ik het hebben over uw wonderwerken. 28 Mijn ziel smelt voor de zwaarte; versterk mij naar uw woord. 29 Neem van mij de weg van het liegen weg en schenk mij uw wet genadig.
5). Jesaja 40: 28-31:
28 Hebt u het niet geweten? hebt u niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heer, de Schepper van de einden der aarde, niet flauwvalt en ook niet moe is? er is geen onderzoek naar zijn begrip. 29 Hij geeft macht aan de zwakken; en voor hen die geen macht hebben, verhoogt hij kracht. 30 Zelfs de jongeren zullen flauwvallen en moe worden, en de jonge mannen zullen volkomen vallen: 31 Maar zij die op de Heer wachten, zullen hun kracht hernieuwen; zij zullen opstijgen met vleugels als adelaars; zij zullen rennen en niet moede worden; en zij zullen wandelen, en niet mat worden.

6). Kolossenzen 3: 5-6:
5 Verstoort daarom uw leden, die op aarde zijn; hoererij, onreinheid, buitensporige genegenheid, kwade concupiscentie en hebzucht, die afgoderij is: 6 Om welke dingen de toorn Gods komt over de kinderen van ongehoorzaamheid:

7). Mattheüs 23: 23-24:
23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! want gij betaalt tiende van munt en anijs en cummin, en hebt de zwaardere zaken van de wet, het oordeel, de genade en het geloof weggelaten: deze had u moeten doen en de ander niet ongedaan moeten maken. 24 Gij blinde gidsen, die aan een mug knokken en een kameel inslikken.

8). Mattheüs 25: 45-46:
45 Dan zal hij hun antwoorden, zeggende: Voorwaar, Ik zeg u, voor zover gij het een van de minste van deze niet hebt gedaan, hebt gij het mij niet gedaan. 46 En deze zullen weggaan in eeuwige straf; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

9). Johannes 4: 10-14:
10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kende, en wie het is die tot u zegt: Geef mij te drinken; je zou hem hebben gevraagd en hij zou je levend water hebben gegeven. 11 De vrouw zei tot hem: Heer, u hebt niets om mee te tekenen, en de bron is diep: van waar hebt u dan dat levende water? 12 Zijt gij groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft gegeven en daarvan heeft gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? 13 Jezus antwoordde en zei tot haar: Al wie van dit water drinkt, zal opnieuw dorsten: 14 Maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal nooit dorsten; maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een ​​bron van water zijn die opspringt in eeuwig leven.
10). Jakobus 4:17:
17 Daarom voor hem die weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

11). Psalm 19: 13:
13 Houd uw dienaar ook terug van aanmatigende zonden; laten zij geen heerschappij over mij hebben; dan zal ik oprecht zijn en onschuldig zijn aan de grote overtreding. 14 Laat de woorden van mijn mond en de meditatie van mijn hart aanvaardbaar zijn in uw ogen, o Heer, mijn kracht en mijn verlosser.

12). Spreuken 5: 1-22:
1 Mijn zoon, let op mijn wijsheid en buig uw oor voor mijn begrip: 2 Opdat u discretie zult beschouwen en dat uw lippen kennis mogen behouden. 3 Want de lippen van een vreemde vrouw laten vallen als een honingraat, en haar mond is gladder dan olie: 4 Maar haar einde is bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. 5 Haar voeten dalen af ​​naar de dood; haar stappen houden de hel vast. 6 Opdat u niet zou nadenken over het pad van het leven, zijn haar wegen beweegbaar, zodat u ze niet kunt kennen. 7 Hoor mij nu dan, o kinderen, en wijkt niet af van de woorden van mijn mond. 8 Verwijder uw weg ver van haar, en kom niet langs de deur van haar huis: 9 Opdat u uw eer niet aan anderen geeft, en uw jaren aan de wrede: 10 Opdat vreemden worden vervuld met uw rijkdom; en uw werken zijn in het huis van een vreemdeling; 11 En u treurt ten laatste, wanneer uw vlees en uw lichaam zijn verteerd, 12 En zegt: Hoe heb ik de instructie gehaat en mijn hart veracht; 13 En heb de stem van mijn leraren niet gehoorzaamd, noch mijn oor geneigd tot degenen die mij instrueerden! 14 Ik was bijna in alle kwaad in het midden van de gemeente en vergadering. 15 Drink water uit uw eigen waterreservoir en stromend water uit uw eigen bron. 16 Laat uw fonteinen in het buitenland verspreid worden, en rivieren van water op de straten. 17 Laat ze alleen de uwe zijn, en geen vreemden met u. 18 Laat uw fontein gezegend worden; verheug u met de vrouw van uw jeugd. 19 Laat haar zijn als de liefhebbende achterste en aangename ree; laat haar borsten u te allen tijde tevreden stellen; en wees altijd lyrisch met haar liefde. 20 En waarom zult u, mijn zoon, lyrisch worden met een vreemde vrouw en de boezem van een vreemdeling omhelzen? 21 Want de wegen des mensen zijn voor de ogen des HEEREN, en hij overweegt al zijn gangen. 22 Zijn eigen ongerechtigheden zullen de goddelozen zelf nemen, en hij zal holden zijn met de koorden van zijn zonden.

13). Rechters 8: 31-35:
31 En zijn bijwijf, die in Sichem was, baarde hem ook een zoon, wiens naam hij Abimelech noemde. 32 En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goeden ouderdom, en werd begraven in het graf van zijn vader Joas, in Ophrah van de Abi-ezrites. 33 En het geschiedde, zodra Gideon dood was, dat de kinderen Israëls zich omkeerden, en Baalim gingen hoeren, en Baal-berith tot hun god maakten. 34 En de kinderen van Israel herinnerden zich niet de Heer, hun God, die hen aan alle kanten uit de handen van al hun vijanden had verlost: 35 Noch toonden zij goedheid aan het huis van Jerubbaal, namelijk Gideon, naar al het goede dat hij had Israël getoond.

14). Jesaja 64: 6:
6 Maar wij zijn allen als een onreine zaak, en al onze gerechtigheden zijn als vuile vodden; en we vervagen allemaal als een blad; en onze ongerechtigheden, zoals de wind, hebben ons weggenomen.

15). Spreuken 28:13:
13 Die zijn zonden bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, zal genade hebben.

16). 1 Johannes 1: 7-9:
7 Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Als we zeggen dat we geen zonde hebben, bedriegen we onszelf en zit de waarheid niet in ons. 9 Als we onze zonden belijden, is hij trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

17). Hebreeën 1: 3:
3 Die de helderheid van zijn heerlijkheid is, en het uitdrukkelijke beeld van zijn persoon, en alle dingen hooghoudend door het woord van zijn macht, toen hij zelf onze zonden had gereinigd, ging aan de rechterhand van de Majesteit zitten in de hoge;

18). Ezechiël 36:23:
23 En ik zal mijn grote naam heiligen, die ontheiligd is onder de heidenen, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten dat ik de Heer ben, zegt de Heer GOD, wanneer ik voor u in hun ogen zal worden geheiligd.

19). Markeer 11:25:
25 En wanneer gij staat te bidden, vergeef, indien gij tegen iemand behoort te hebben: opdat ook uw Vader, die in de hemel is, u uw overtredingen vergeven.

20). Hebreeën 4: 15:
15 Want we hebben geen hogepriester die niet kan worden aangeraakt met het gevoel van onze zwakheden; Maar was op alle punten verleid zoals we zijn, maar zonder zonde.

21). Lucas 5:32:
32 Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering.

22). Psalm 103: 12:
12 Voor zover het oosten uit het westen is, heeft hij tot nu toe onze overtredingen van ons verwijderd.

23). Mattheüs 18: 21-22:
21 Toen kwam Petrus tot hem en zei: Heer, hoe vaak zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? tot zeven keer? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u niet, tot zeven maal; maar tot zeventig maal zeven.

24). Psalm 84: 10:
10 Want een dag op uw voorhof is beter dan duizend. Ik was liever een portier in het huis van mijn God dan te wonen in de tenten van goddeloosheid.

25). Romeinen 7: 7:
7 Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde? God verbied het. Neen, ik had geen zonde gekend, maar door de wet; want ik had geen begeerte gekend, tenzij de wet had gezegd: Gij zult niet begeren.

26). Spreuken 10:29:
29 De weg van de Heer is sterkte voor de oprechten: maar vernietiging zal zijn voor de werkers van ongerechtigheid.

27). Leviticus 5: 5:
5 En het zal zijn, wanneer hij schuldig is in een van deze dingen, dat hij zal belijden dat hij in die zaak heeft gezondigd:

28). Psalm 79: 9:
9 Help ons, o God van onze redding, voor de glorie van uw naam: en verlos ons en reinig onze zonden ter wille van uw naam.

29). Romeinen 6: 22:
22 Maar nu, vrijgemaakt van zonde, en dienstknechten voor God worden, hebt u uw vrucht tot heiligheid en het einde van het eeuwige leven.

30). Leviticus 5: 17:
17 En als een ziel zondigt en een van deze dingen begaat die volgens de geboden van de Heer niet mogen worden gedaan; hoewel hij het niet wist, is hij toch schuldig en zal hij zijn ongerechtigheid dragen.

31). Romeinen 5: 21:
21 Dat de zonde tot de dood geheerd heeft, zo zal ook de genade door de gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer, heersen.

32). Ezechiël 18:21:
21 Maar als de goddeloze zich afkeert van al zijn zonden die hij heeft begaan, en al mijn inzettingen houdt en doet wat wettig en recht is, zal hij zeker leven, hij zal niet sterven.

33). Daniel 2: 22:
22 Hij openbaart de diepe en geheime dingen: hij weet wat in de duisternis is en het licht woont bij hem.

34). Titus 2: 14:
14 Die zichzelf voor ons heeft gegeven, opdat hij ons van alle ongerechtigheid kan verlossen en voor zichzelf een bijzonder volk zuiveren, ijverig van goede werken.

35). Psalm 34: 16:
16 Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde af te snijden.

36). Psalm 32: 3:
3 Toen ik zweeg, werden mijn botten oud door mijn gebrul de hele dag door.

37). Psalm 32: 1:
1 Zalig is wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is.

38). 1 Korinthiërs 15:34:
34 Ontwaak voor gerechtigheid en zondig niet; want sommigen hebben niet de kennis van God: ik spreek dit tot uw schande.

39). Mattheüs 5:29:
29 En indien uw rechteroog u aanstoot geeft, ruk het uit en werp het van u weg; want het is voor u nuttig dat een van uw leden verloren gaat en niet dat uw hele lichaam in de hel wordt geworpen.

40). Hebreeën 9: 14:
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf vlekkeloos aan God offerde, uw geweten van dode werken reinigen om de levende God te dienen?
41). Efeziërs 1:7:
7 In wie wij verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van zonden, volgens de rijkdom van zijn genade;

42). Jakobus 5: 14-15:
14 Is er iemand onder u ziek? laat hem de oudsten van de kerk roepen; en laten zij over hem bidden, hem zalven met olie in de naam van de Heer: 15 En het gebed des geloofs zal de zieken redden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden heeft begaan, zullen ze hem worden vergeven.

43). Jakobus 3:16:
16 Want waar envying en twist is, is er verwarring en elke boze werk.

44). 1 Johannes 4:10:
10 Hierin is liefde, niet dat we God liefhadden, maar dat hij ons liefhad en zijn Zoon stuurde als verzoening voor onze zonden.

45). Spreuken 14:12:
12 Er is een weg die een mens recht schijnt, maar het einde daarvan is de weg van de dood.

46). Romeinen 2: 12:
12 Want zovelen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet vergaan; en zovelen, die in de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;

47). Spreuken 14:34:
34 Gerechtigheid verhoogt een natie; maar zonde is een smaad voor enig volk.

48). Spreuken 10:7:
7 De herinnering der rechtvaardigen is gezegend; maar de naam der goddelozen zal rotten.

49). Ezechiël 18: 30b:
30 Daarom zal ik u oordelen, o huis van Israël, een ieder naar zijn wegen, zegt de Heere GOD. Bekeer u en keer u af van al uw overtredingen; dus ongerechtigheid zal niet uw ondergang zijn.

30). 1 Korinthiërs 15: 3-4:
3 Want ik heb u allereerst overgegeven wat ik ook ontving, hoe Christus stierf voor onze zonden volgens de Schriften; 4 En dat hij werd begraven, en dat hij weer opstond op de derde dag volgens de Schriften:

advertenties

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier