50 bijbelverzen over gerechtigheid kjv

1
4767

Bijbelverzen over gerechtigheid KJV. Rechtvaardigheid is de aard van God die in de mens wordt toegeschreven door Christus Jezus. Het is ook ons ​​recht om voor God in Christus te staan. Je voortgang in je spirituele leven is afhankelijk van je begrip van gerechtigheid. Gerechtigheid is niet goed doen, maar gerechtigheid brengt juist doen voort. Rechtvaardigheid is juist geloven. Geloven in Christus Jezus maakt ons rechtvaardig voor God.
Deze bijbelverzen over gerechtigheid zullen je ogen openen voor je rechtvaardige status in Christus. Het zal je helpen gerechtigheid te begrijpen en te weten wat het betekent om de gerechtigheid van God in Christus te worden genoemd. Ik moedig je aan om deze bijbelverzen te lezen, betoveren en mediteren voor maximale voordelen.

50 bijbelverzen over gerechtigheid KJV

1). Jesaja 46: 13:
13 Ik breng mijn gerechtigheid dichterbij; het zal niet ver weg zijn, en mijn zaligheid zal niet vergaan; en ik zal zaligheid in Sion plaatsen voor Israel, mijn glorie.

2). Jesaja 51: 5:
5 Mijn gerechtigheid is nabij; mijn heil is uitgegaan, en mijn armen zullen het volk oordelen; de eilanden zullen op mij wachten, en op mijn arm zullen zij vertrouwen.
3). Jesaja 56: 1:
1 Alzo zegt de Heere: Houd het oordeel, en doe gerechtigheid; want mijn zaligheid is nabij, en mijn gerechtigheid zal geopenbaard worden.

4). Romeinen 1: 17:
17 Want daarin is de gerechtigheid van God geopenbaard van geloof tot geloof: zoals geschreven staat: de rechtvaardigen zullen door geloof leven.

5). Jesaja 54: 17:
17 Geen wapen dat tegen u is gevormd, zal gedijen; en elke tong die tegen u zal opstaan ​​in het oordeel zult gij veroordelen. Dit is het erfdeel van de dienstknechten van de Heer en hun gerechtigheid is van mij, zegt de Heer.
6). Romeinen 4: 13:
13 Want de belofte, dat hij de erfgenaam van de wereld zou zijn, was niet aan Abraham of aan zijn zaad, door de wet, maar door de gerechtigheid van het geloof.

7). Romeinen 9: 30:
30 Wat zullen we dan zeggen? Dat de heidenen, die niet naar gerechtigheid volgden, gerechtigheid hebben bereikt, zelfs de gerechtigheid die uit geloof is.

8). Romeinen 10: 6:
6 Maar de gerechtigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? (dat wil zeggen, Christus van boven naar beneden halen)

9). Romeinen 3: 21:
31 Maken wij dan de wet ongeldig door geloof? God verbied het: ja, wij vestigen de wet.

10). Romeinen 3: 22:
22 Zelfs de gerechtigheid van God die door het geloof van Jezus Christus is voor allen en voor allen die geloven: want er is geen verschil:

11). 1 Korinthiërs 1:30:
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die van God ons geworden is wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing:

12). 2 Korinthiërs 5:21:
21 Want hij heeft hem tot zonde voor ons gemaakt, die geen zonde kende; dat we de gerechtigheid van God in hem mogen worden gemaakt.

13). Romeinen 10: 4:
4 Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft.

14). Jeremia 23: 6:
6 In zijn dagen zal Juda worden gered, en Israël zal veilig wonen: en dit is zijn naam waardoor hij de Heer zal worden genoemd, ONZE RECHTVAARDIGHEID.

15). Daniel 9: 24:
24 Zeventig weken zijn vastgesteld op uw volk en op uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, en een einde te maken aan zonden, en verzoening te doen voor ongerechtigheid, en eeuwige gerechtigheid te brengen, en de visie en profetie te verzegelen, en om de meest heilige te zalven.

16). Romeinen 5: 17:
17 Want indien door de overtreding van een man de dood regeerde door een; veel meer zij die overvloed van genade en van de gave van gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door één, Jezus Christus.)

17). Jesaja 51: 6:
6 Hef uw ogen op naar de hemel en kijk naar de aarde beneden: want de hemel zal verdwijnen als rook, en de aarde zal oud worden als een kleed, en zij die daarin wonen zullen op dezelfde manier sterven: maar mijn redding zal wees voor eeuwig en mijn gerechtigheid zal niet worden afgeschaft.

18). Romeinen 4: 5:
5 Maar aan hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddelozen rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

19). Jesaja 61: 10:
10 Ik zal mij zeer verheugen in de Heer, mijn ziel zal vreugdevol zijn in mijn God; want hij heeft mij bekleed met de klederen van redding, hij heeft mij bedekt met het kleed van gerechtigheid, zoals een bruidegom zich siert met ornamenten, en zoals een bruid zich siert met haar juwelen.
20). Romeinen 5: 19:
19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van één man velen tot zondaars werden gemaakt, zo zullen velen door de gehoorzaamheid van één rechtvaardig worden gemaakt.

21). Romeinen 3: 26:
26 Om te zeggen, zeg ik, op dit moment zijn gerechtigheid: dat hij rechtvaardig zou kunnen zijn, en de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft.

22). Psalm 89: 16:
16 In uw naam zullen zij zich de hele dag verheugen; en in uw gerechtigheid zullen zij worden verhoogd.

23). Filippenzen 3:9:
9 En wordt in hem gevonden, niet hebbende mijn eigen gerechtigheid, die uit de wet is, maar die is door het geloof van Christus, de gerechtigheid die van God is door geloof:

24). Jesaja 45: 24-25:
24 Waarlijk, zal iemand zeggen: in de Heer heb ik gerechtigheid en kracht: zelfs tot hem zullen de mensen komen; en allen die tegen hem worden ontstoken, zullen zich schamen. 25 In de Heer zullen al het zaad van Israël worden gerechtvaardigd en heerlijk worden.

27). Spreuken 21:21:
21 Wie gerechtigheid en barmhartigheid volgt, vindt leven, gerechtigheid en eer.

28). Romeinen 2: 6:
6 Die aan ieder mens zal geven naar zijn daden:

29). 1 Timotheüs 6:11:
11 Maar gij, o mens Gods, ontvlucht deze dingen; en volg gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, geduld, zachtmoedigheid.

30). Psalm 37: 28:
28 Want de Heer heeft het recht lief, en verlaat zijn heiligen niet; zij worden voor eeuwig bewaard; maar het zaad der goddelozen zal worden afgesneden.

31). Galaten 6:7:
7 Niet misleiden; God is niet bespot; want wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien.

32). Spreuken 21:2:
2 Elke weg van een mens is recht in zijn eigen ogen; maar de Heer overweegt de harten.

33). Psalm 112: 6:
6 Waarlijk, hij zal niet voor altijd bewogen worden: de rechtvaardigen zullen in eeuwige herinnering zijn.

34). Mattheüs 6:33:
33 Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid; En al deze dingen zullen aan u toegevoegd worden.

35). Spreuken 21:3:
3 Recht doen en oordelen is meer aanvaardbaar voor de Heer dan opoffering.

36). Galaten 6:9:
9 En laat ons niet moe zijn om goed te doen, want in het voorbije seizoen zullen we oogsten als we niet zwagen.

37). 1 Petrus 3: 14:
14 Maar indien u lijdt ter wille van de gerechtigheid, bent u gelukkig; en wees niet bang voor hun verschrikking, wees ook niet verontrust;

38). 1 Tessalonicenzen 5:15:
15 Zie toe dat niemand kwaad voor iemand kwaad doet; maar volg altijd het goede, zowel onder u als voor alle mensen.

39). Psalm 34: 15:
15 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren zijn open voor hun geschreeuw.

40). Filippenzen 4:8:
8 Tot slot, broeders, alles wat waar is, alles wat eerlijk is, alles wat gewoon is, alles wat puur is, alles wat mooi is, alles wat goed rapport is; Als er enige deugd is, en als er lof is, denk aan deze dingen.

41). Titus 2: 11-12:
11 Want de genade van God die redding brengt, is aan alle mensen verschenen, 12 Leer ons dat we, door goddeloosheid en wereldse begeerten te ontkennen, nuchter, rechtvaardig en goddelijk moeten leven in deze tegenwoordige wereld;

42). Spreuken 10:2:
2 Schatten van goddeloosheid profiteren niets; maar gerechtigheid redt van de dood.

43). Psalm 1: 1:
1 Gezegend is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch de weg van zondaars staat, noch zit op de stoel van de minachting.

44). Jakobus 3:18:
18 En het fruit van de gerechtigheid wordt gesneden in vrede van hen die vrede maken.

45). Lucas 6:33:
33 En als gij goed doet voor hen die goed voor u zijn, wat heeft u dan dank? voor zondaars doen ook hetzelfde.

46). Spreuken 11:18:
18 De goddeloze werkt een bedrieglijk werk; maar voor hem die gerechtigheid zaait, zal een vaste beloning zijn.

47). Jakobus 5:16:
16 Belijd uw fouten voor elkaar en bid voor elkaar, opdat u genezen wordt. Het effectieve vurige gebed van een rechtvaardig man heeft veel baat.

48). Jakobus 4:8:
8 Kom dicht bij God, en hij zal dicht bij jou komen. Reinig je handen, zondaars; En reinig uw harten, gij dubbelzinnig.

49). Psalm 119: 10:
10 Met mijn hele hart heb ik u gezocht; o laat mij niet afdwalen van uw geboden.

50). Psalm 37: 5-6:
5 Wijd uw weg naar de Heer; vertrouw ook op hem; en hij zal het laten gebeuren. 6 En hij zal uw gerechtigheid voortbrengen als het licht, en uw oordeel als de middag.

advertenties

1 COMMENT

LAAT EEN ANTWOORD ACHTER

Vul hier uw reactie!
Vul uw naam hier